Мэдээ Мэдээлэл

" New plant construction "

Construction of the new plant is fully committed to orkhoor July 4 2016 season. In addition, ongoing technology innovation.

Мэдээ Мэдээлэл

^